Перейти до головного меню Перейти до основного вмісту Перейти до нижнього колонтитула

 Відділ економіки, регіонального розвитку, грантової діяльності та управління проектами

 Відділ економіки, регіонального розвитку, грантової діяльності та управління проектами
Опис:

Адреса: 22100; м. Козятин, Вінницька обл., вул. Грушевського, 23

E-mail: ueco@komr.gov.ua

телефон (04342) 2-10-90

Графік роботи: понеділок — четвер: з 8.00 до 17.15

                          п'ятниця: з 8.00 до 15.00 перерва на обід: з 13.00 до 14.00

Начальник відділу:
Голубовська Зоя Євгенівна
Головний спеціаліст відділу:
Слюсар Ірина Григорівна
Положення про відділ: 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 34 сесії 7 скликання

                                                                                                    №1396-VII від  12 квітня  2019 року                                                 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ВІДДІЛ ЕКОНОМІКИ ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відділ економіки та регіонального розвитку Козятинської міської ради (далі - Відділ)  є виконавчим органом Козятинської міської ради, підзвітним та підконтрольним їй. У своїй діяльності Відділ підпорядковується виконавчому комітету Козятинської міської ради, міському голові. З питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади Відділ підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

3. У своїй діяльності  керується Конституцією та законами України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Козятинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

4. Основним завданням Відділу є забезпечення виконання власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування, а також делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачених чинним законодавством, у галузі соціально-економічного розвитку міста, зовнішніх зв'язків, впровадження прогресивних методів та засобів управління містом, використання його майна та ресурсів.

5. Керівництво Відділу здійснює начальник Відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування та стаж роботи на керівних посадах.

6. Місцезнаходження Відділу : вул. Грушевського, 23, місто Козятин.

2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

1.  Структура, штат та чисельність Відділу визначається рішенням міської ради. Працівників Відділу призначає на посади міський голова. Начальник відділу та працівники Відділу свої функціональні обов’язки здійснюють згідно з цим Положенням та посадовими інструкціями, розробленими начальником Відділу та затвердженими міським головою. Кваліфікаційні вимоги до освіти та досвіду роботи працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями.

2. Відділ очолює начальник Відділу, який:

- здійснює керівництво Відділу;

- організовує доступ до публічної інформації;

- розробляє  Положення про Відділ та зміни до нього;

- вносить зміни в структуру Відділу в межах визначеної чисельності штату та видатків на утримання Відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників Відділу;

- бере участь або направляє представника для участі в роботі засідань постійних та тимчасових комісій Козятинської міської ради;

- сприяє в межах своєї компетенції депутатам Козятинської міської ради в реалізації поданих їм доручень виборців;

- організовує своєчасний і якісний розгляд та вирішення пропозицій,  заяв  і скарг громадян.

3. Працівники Відділу - посадові особи місцевого самоврядування приймаються на службу в органи місцевого самоврядування шляхом призначення міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ВІДДІЛУ

1. На Відділ покладаються обов'язки щодо забезпечення таких власних (самоврядних) повноважень місцевого самоврядування, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні":

- підготовка програм соціально-економічного розвитку міста на середньо- та короткостроковий періоди, подання їх на затвердження Козятинською          міською радою, подання міській раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

- сприяння забезпеченню збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання його природних, трудових і фінансових ресурсів;

- попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення в місті, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення в разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

- подання до Вінницької обласної ради відомостей про необхідні показники та внесення пропозицій до програми соціально-економічного розвитку області, а також до планів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міста, з питань, пов'язаних із соціально-економічним розвитком території міста, задоволенням потреб населення;

- залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста, координація цієї роботи в місті;

- сприяння реалізації стратегії України з питань Європейської інтеграції;

- взаємодія з міжнародними та українськими організаціями з питань розвитку підприємництва;

- реалізація державної політики, спрямованої на подальший розвиток та вдосконалення діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення та ринків на основі використання ринкових механізмів господарювання на території м. Козятина ;

- реалізація державної політики та взаємодія з відповідними органами влади у сфері захисту прав споживачів;

- сприяння формуванню та насиченню споживчого ринку товарів, розширенню їх асортименту, поліпшенню якості з урахуванням попиту населення;

- запровадження затверджених в установленому порядку правил торгівлі та побутового обслуговування населення, правил торгівлі на ринках, забезпечення в межах своєї компетенції контролю за їх дотриманням, здійснення заходів щодо вдосконалення діяльності сфери обслуговування.

2. На Відділ покладаються обов'язки щодо забезпечення виконання таких делегованих повноважень, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", та повноважень, делегованих міським головою, Козятинською міською радою та її виконавчим комітетом:

- сприяння сталому розвиткові та стратегічному плануванню економічного розвитку міста;

- подання за погодженням із власниками пропозицій про включення до складу міського господарства підприємств, організацій і установ, які не належать до комунальної власності, але діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення міста;

- внесення пропозицій щодо розміщення і розвитку підприємств, організацій та установ, які не належать до комунальної власності;

- внесення пропозицій щодо формування і розміщення на договірних засадах замовлення для підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності на виробництво продукції;

- сприяння здійсненню підприємницької діяльності на території міста;

- аналіз стану здійснення державної регуляторної діяльності та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, відповідно до вимог здійснення державної регуляторної політики;

- забезпечення впровадження державної, регіональної, місцевої політики у сфері інноваційної діяльності та державно-приватного партнерства ;

- сприяння спільно із засобами масової інформації пропаганді підприємницького розвитку, формуванню позитивної громадської думки щодо нього;

 - здійснення в межах компетенції контролю за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, ринкової мережі та побуту на території м. Козятина ;

- координація роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства, побуту та ринків, незалежно від форм власності, пов’язаної з розвитком їх інфраструктури та форм обслуговування населення, регулювання ринку товарів та послуг;

- встановлення, за погодженням з власниками, зручного для населення режиму роботи, розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності – в межах своєї компетенції;

- надання методологічної, консультативної і організаційної допомоги підприємствам торгівлі, ресторанного господарства, побуту, ринкам з питань, що відносяться до компетенції управління.

4. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Відділ має право:

- брати участь у розробці проекту бюджету міста;

- брати участь у роботі сесій Козятинської міської ради, засідань її Виконавчого комітету;

- представляти в межах компетенції виконавчий комітет Козятинської міської ради у відносинах з державними органами влади та іншими органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, об'єднаннями громад, підприємствами, організаціями, установами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- одержувати від фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб відомості та необхідні документи, що сприяють виконанню функцій Відділу;

- одержувати від державних органів необхідну нормативно-методичну та інструктивну документацію, контрольні цифри планів і державних замовлень та іншу інформацію з питань, що належать до компетенції Відділу;

- вивчати стан роботи промислових підприємств, інших установ та організацій міста з метою виконання повноважень Відділу;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

2. Спори, що виникають у результаті діяльності Відділу, вирішуються в установленому законом порядку.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

2.  Відділ має свій бланк, круглу печатку зі своїм найменуванням і штампи встановленого зразка. Посадові особи Відділу можуть мати службові посвідчення відповідного зразка.

3. Керівництво міської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

4. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Козятинською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Питання-відповідь:
Задати питання
Для того щоб задати питання, авторизуйтесь за допомомогою соц мереж.
В цей відділ не поставлено жодних запитань.
Банер - Президент України
Банер - Урядовий портал
Банер - ВР України
Банер - Урядова телефонна "Гаряча лінія"
Банер - Асоціація міст України