Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради та міським головою 2013р.

Звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради та міським головою 2013р.

Протягом 2013 р. здійснювалось подальше впровадження державної регуляторної політики відповідно до Закону «Про засади державної регуля-торної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон).
Діяльність міської ради та її виконавчого комітету спрямована на вдосконалення право-вого регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.
Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу проводилось з дотриманням вимог Закону та Постанови КМУ від 11.03.2004 № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.

Відповідно до вимог діючого законодавства та з метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності регуляторної політики протягом звітного періоду розробка проектів регуляторних актів здійснювалась згідно з планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, який був затверджений рішенням виконкому міської ради від 29.11.2012 № 547 і оприлюднений на офіційному веб-сайті Козятинської міської ради (www.komr.gov.ua) у розділі “Регуляторна політика”.

У 2013 р. виконавчим комітетом не планувалось здійснення розробки проектів регуляторних актів і відповідно виконкомом вони не приймались , прийнято рішеннями міської ради 3 регуляторних акти.
З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань відповідно до Закону, а також реалізації права громадськості тим чи іншим чином вплива-ти на будь-який з етапів регуляторної діяльності (окрім прийняття регуляторного акта) на кожному з етапів інформація, пов’язана з регуляторною діяльністю, розміщується на офіційному веб-сайті Козятинської міської ради в мережі Internet .

Обов’язково проводяться консультації з громадськістю у різних формах стосовно кожного проекту регуляторного акту. Метою обговорення є забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики:

- принцип ефективності, змістом якого є забезпечення досягнення внаслідок дії регуля-торного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необ-хідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;
- принцип збалансованості , змістом якого є забезпечення балансу інтересів суб’єктів гос-подарювання, громадян та держави.
Для визначення оцінки ступеню досяжності поставлених цілей проводилось відстеження результативності регуляторних актів. З метою контролю за результатами дії регуляторних актів проведено 10 відстежень їх результативності (з них 3 базових , 5 повторних та 2 періодичних відстежень). По кожному з них підготовлено звіт про результати відстежень, усі звіти оприлюднено відповідно до діючого законодавства на сйаті міської ради в розділі «Регуляторна політика».

На підставі перегляду регуляторних актів визначено, що потребує внесення змін 1 регуляторний акт (рішення сесії від 23.04.2008р. №1008-V «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста» у зв’язку із скасуванням ринкового збору).

На офіційному веб-сайті Козятинської міської ради розміщено реєстр чинних регуляторних актів, який на 1 січня 2014 року склав 23 рішення (в т.ч.7 з встановлення цін на послуги ЖКГ), з них:

- 13 рішень міської ради,
- 10 рішень виконавчого комітету міської ради( в т.ч. 7 з встановлення цін на послуги ЖКГ).
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури вста-новлення тарифів на житлово- комунальні послуги»від 22.12.2011р. №4231-VI акти, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово - комунальні послуги виведені з-під дії Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

З метою подальшого впровадження державної регуляторної політики, згідно зі ст. 7 Закону 29.11. 2013 року рішенням виконавчого комітету №402 затверджено план діяльності виконкому з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік.

Щодо недоліків, слід відзначити, що в процесі планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів розробниками не в повному обсязі виконується принцип передбачуваності регуляторної діяльності. Це негативно впливає на діяльність суб'єктів господарювання, оскільки не дозволяє їм своєчасно та у повному обсязі оцінити ефективність та можливі наслідки дії регуляторного акта.

Для відстеження результативності регуляторних актів розробниками використовуються найчастіше виключно статистичні дані.
Вкотре доводиться констатувати, що активність громадськості у впливі на регуляторну діяльність та прийняття певних рішень залишається низькою. Переважна більшість суб’єктів не використовують можливості впливати на прийняті рішення правовим шляхом або звертаються до цього не зовсім вчасно. Правом ініціювати підготовку проекту регуляторного акту майже не користуються.
Вирішення зазначених питань стане одним із пріоритетних завдань міської ради та її виконавчих органів при здійсненні регуляторної політики у 2014 році.
В цілому, протягом 2013 року зберігалися позитивні тенденції з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільності, адекватності, прозорості та врахування громадської думки.

14 січня 2014 року

МІСЬКИЙ ГОЛОВА О. ГВЕЛЕСІАНІ