ЗВІТ Козятинського міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики міською радою,виконавчими органами у 2014 р.

ЗВІТ Козятинського міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики міською радою,виконавчими органами у 2014 р.

ЗВІТ Козятинського міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики міською радою,виконавчими органами міської ради та міським головою у 2014 році

У 2014 році здійснювалось впровадження державної регуляторної політики відповідно до Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон).
Діяльність міської ради та її виконавчого комітету спрямована на вдосконалення право-вого регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.
Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу проводилось з дотриманням вимог Закону та Постанови КМУ від 11.03.2004 № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.

Відповідно до вимог законодавства та з метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності регуляторної політики протягом звітного періоду розробка проектів регуляторних актів здійснювалась згідно з планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, який був затверджений рішенням виконкому міської ради від 29.11.2013 № 402 (зі змінами, внесеними ріщенням виконкому від 24.04.2014 №102) і оприлюднений на офіційному веб-сайті Козятинської міської ради (www.komr.gov.ua) у розділі “Регуляторна політика” та календарного плану роботи міської ради.

У 2014 р. виконавчим комітетом прийнято 3 регуляторних акти та скасовано дію 1 регуляторного акта, рішеннями міської ради регуляторні акти не приймались.
З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань відповідно до Закону, а також реалізації права громадськості впливати на будь-який з етапів регуляторної діяльності (окрім прийняття регуляторного акта) на кожному з етапів інформація, пов’язана з регуляторною діяльністю, розміщується на офіційному веб-сайті Козятинської міської ради в мережі Internet .

Обов’язково проводяться консультації з громадськістю стосовно кожного проекту регуляторного акта з метою забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики:

- принцип ефективності, змістом якого є забезпечення досягнення внаслідок дії регуля-торного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необ-хідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;
- принцип збалансованості , змістом якого є забезпечення балансу інтересів суб’єктів гос-подарювання, громадян та держави.
Для визначення оцінки ступеню досяжності поставлених цілей проводилось відстеження результативності регуляторних актів. З метою контролю за результатами дії регуляторних актів проведено 5 відстежень їх результативності (з них 3 базових , 2 повторних відстежень). По кожному з них підготовлено звіт про результати відстежень, усі звіти оприлюднено відповідно до діючого законодавства на сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика». Не проведено 2 відстеження, передбачених Планом-графіком на 2014 рік (відповідальний за відстеження - відділ майнових ресурсів виконавчого комітету міської ради).

На офіційному веб-сайті Козятинської міської ради розміщено реєстр чинних регуляторних актів, який на 1 січня 2015 року склав 24 рішення (в т.ч.7 з встановлення цін на послуги ЖКГ), з них:

- 13 рішень міської ради,
- 11 рішень виконавчого комітету міської ради( в т.ч. 7 з встановлення цін на послуги ЖКГ).
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури вста-новлення тарифів на житлово- комунальні послуги»від 22.12.2011р. №4231-VI акти, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово - комунальні послуги виведені з-під дії Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

Згідно зі ст. 7 Закону 27.11. 2014 року рішенням виконавчого комітету №345 затверджено план діяльності виконкому з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік.

Щодо недоліків, слід відзначити, що в процесі планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів розробниками не в повному обсязі виконується принцип передбачуваності регуляторної діяльності. Це негативно впливає на діяльність суб'єктів господарювання, оскільки не дозволяє їм своєчасно та у повному обсязі оцінити ефективність та можливі наслідки дії регуляторного акта.

Для відстеження результативності регуляторних актів розробниками використовуються найчастіше виключно статистичні дані.
Також доводиться констатувати, що активність громадськості у впливі на регуляторну діяльність та прийняття певних рішень залишається низькою. Переважна більшість суб’єктів не використовують можливості впливати на прийняті рішення правовим шляхом або звертаються до цього не зовсім вчасно. Правом ініціювати підготовку проекту регуляторного акта та брати участь у його розробці не користуються.
Вирішення зазначених питань є одним із пріоритетних завдань міської ради та її виконавчих органів при здійсненні регуляторної діяльності у 2015 році.
У 2014 році зберігалися позитивні тенденції з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільності, адекватності, прозорості та врахування громадської думки.

14 січня 2015 року

МІСЬКИЙ ГОЛОВА О. ГВЕЛЕСІАНІ