ЗВІТ Козятинського міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради

ЗВІТ Козятинського міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради

ЗВІТ
Козятинського міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами міської ради та міським головою у 2012 році

Протягом 2012 року здійснювалось подальше впровадження державної регуляторної політики відповідно до Закону від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуля-торної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон).
Діяльність міської ради та її виконавчого комітету спрямована на вдосконалення право-вого регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб'єктів господарювання, усунення перешкод для розвитку господарської діяльності.
Розроблення проектів регуляторних актів та складання аналізу їх впливу проводилось з дотриманням вимог Закону та Постанови КМУ від 11.03.2004 № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.

Відповідно до вимог діючого законодавства та з метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності регуляторної політики протягом звітного періоду розробка проектів регуляторних актів здійснювалась згідно з планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, який був затверджений рішенням виконкому міської ради від 26.12.2011 № 519 і оприлюднений на офіційному веб-сайті Козятинської міської ради (www.komr.gov.ua) у розділі “Регуляторна політика”.

Протягом року до плану вносилися зміни, в результаті чого у 2012 р. планувалось здійсни-ти розробку 13 проектів регуляторних актів, прийнято 4 ( з них 3 – рішення міської ради, 1- рішення виконкому). Сім регуляторних актів не розроблено по причинам внесення змін до чинного законодавства та змін об’єктивних обставин, якими була обумовлена потреба прийняття регуляторного акту (акти, якими встановлювалися тарифи на послуги ЖКГ).

З метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань відповідно до Закону, а також реалізації права громадськості тим чи іншим чином вплива-ти на будь-який з етапів регуляторної діяльності (окрім прийняття регуляторного акта) на кожному з етапів інформація, пов’язана з регуляторною діяльністю, розміщується на офіційному веб-сайті Козятинської міської ради в мережі Internet .

Обов’язково проводяться консультації з громадськістю у різних формах стосовно кожного проекту регуляторного акту. Метою обговорення є забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики:

- принцип ефективності, змістом якого є забезпечення досягнення внаслідок дії регуля-торного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необ-хідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

- принцип збалансованості, змістом якого є забезпечення балансу інтересів суб’єктів гос-подарювання, громадян та держави.

Для визначення оцінки ступеню досяжності поставлених цілей проводилось відстеження результативності регуляторних актів. З метою контролю за результатами дії регуляторних актів проведено 4 базових та 1 періодичне відстеження результативності. По кожному з них підготовлено звіт про результати відстежень, усі звіти оприлюднено відповідно до діючого законодавства.
На підставі перегляду регуляторних актів визначено, що потребує скасування 1 регуля-торний акт (рішення виконкому від 29.11.2007р.№915 «Про створення комісії з розгляду конфліктних питань та апеляцій в сфері містобудування та питання пов’язані з її діяльністю»), потребує внесення змін 1 регуляторний акт (рішення сесії від23.04.2008р. №1008-V «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста» у зв’язку із скасуванням ринкового збору).

На офіційному веб-сайті Козятинської міської ради розміщено реєстр чинних регуляторних актів, який на 1 січня 2013 року склав 20 рішень (в т.ч.7 з встановлення цін на послуги ЖКГ), з них:

- 10 рішень міської ради,
- 10 рішень виконавчого комітету міської ради( в т.ч. 7 з встановлення цін на послуги ЖКГ).
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури вста-новлення тарифів на житлово- комунальні послуги»від 22.12.2011р. №4231-VI акти, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово - комунальні послуги виведені з-під дії Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

З метою подальшого впровадження державної регуляторної політики, згідно зі ст. 7 Закону 29.11. 2012 року виконавчим комітетом затверджено план діяльності виконкому з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік.

Щодо недоліків, слід відзначити, що в процесі планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів розробниками не в повному обсязі виконується принцип передба-чуваності регуляторної діяльності. Це негативно впливає на діяльність суб'єктів господа-рювання, оскільки не дозволяє їм своєчасно та у повному обсязі оцінити ефективність та можливі наслідки дії регуляторного акта.

Для відстеження результативності регуляторних актів розробниками використовуються найчастіше виключно статистичні дані.
Вкотре доводиться констатувати, що активність громадськості у впливі на регуляторну діяльність та прийняття певних рішень залишається низькою. Переважна більшість суб’єктів не використовують можливості впливати на прийняті рішення правовим шляхом або звертаються до цього не зовсім вчасно. Правом ініціювати підготовку проекту регуляторного акту майже не користуються.
Вирішення зазначених питань стане одним із пріоритетних завдань Козятинської міської ради та її виконавчих органів при здійсненні регуляторної політики у 2013 році.
В цілому, протягом 2012 року зберігалися позитивні тенденції з реалізації основних принципів державної регуляторної політики – доцільності, адекватності, прозорості та врахування громадської думки.

28 грудня 2012 року

МІСЬКИЙ ГОЛОВА О. ГВЕЛЕСІАНІ