Відділ майнових ресурсів

Відділ майнових ресурсів
Опис:

Адреса: 22100; м. Козятин, Вінницька обл., 

вул. Героїв Майдану, 24
тел. (04342) 2-39-55

Начальник відділу:
Софіюк Марина Вікторівна
Спеціаліст І-ї категорії відділу майнових ресурсів:
Корчевнюк Інна Сергіївна
Спеціаліст І-ї категорії з питань комунальної власності:
Дворська Юлія Олександрівна
Положення про відділ: 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ майнових ресурсів міської ради

 1. Відділ майнових ресурсів міської ради /далі – відділ/ є виконавчим органом міської ради, підзвітним і  підконтрольним міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, першому заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. З питань, зазначених у п. “б” ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” підконтрольне обласній державній адміністрації.

    Відділ у межах своєї компетенції здійснює управління комунальною власністю та земельними ресурсами, забезпечує проведення земельної реформи, раціональне використання та охорону земель, природних ресурсів на території міста.

 

 1.     Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Фонду державного майна України з питань приватизації, рішеннями міської ради, виконкому, а також цим Положенням, наказами Держкомзему, розпорядженнями обласного управління земельних ресурсів, відповідно до законодавства.
 1.     Основними завданнями відділу є:
 • реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в сфері управління майном, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста;
 • здійснення повноважень у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, що належать до відання виконавчих органів місцевого самоврядування

 

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань :

 

 1. Здійснює облік майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста, формує комп’ютерну базу даних об’єктів комунальної власності, вносить зміни до бази даних, а також вносить пропозиції органам, уповноваженим управляти майном щодо його використання для задоволення потреб територіальної громади;
 2. Здійснює в межах, визначених міською радою, повноваження з управління майном підприємств, установ і організацій (далі  – підприємства), що належать до сфери управління міської ради, зокрема:
  1.  Здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням закріплених за підприємствами об’єктів комунальної власності;
  2. Вносить пропозиції виконкому та міській раді і готує проекти рішень щодо:
 3. передачі або продажу у комунальну власність міста підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади міста;
 4. передачі до комунальної власності міста окремих об’єктів спільної власності територіальних громад області, які знаходяться на території і задовольняють колективні потреби виключно територіальної громади міста.
  1. Готує всі необхідні документи щодо передачі в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що перебуває у власності територіальної громади міста.
  2. За рішенням виконкому організовує проведення конкурсів (аукціонів) на право продажу або оренди нерухомого майна.
  3. Затверджує та погоджує договори оренди нежилих приміщень комунальної власності, проводить розрахунки орендної плати;
  4. Складає і погоджує дозволи на суборенду.
  5. Складає і подає на розгляд виконавчого комітету пропозиції щодо пільг і списання заборгованості по орендній платі.
  6. Складає і погоджує додаткові угоди до договорів оренди на проведення ремонтно-будівельних робіт, складає угоди щодо здійснення невід’ємних поліпшень об’єктів оренди та подає їх на затвердження виконкому міської ради.
 5. Розробляє та подає на розгляд міської ради пропозиції щодо відчуження майна, яке знаходиться у власності територіальної громади міста, формує перелік об’єктів з приватизації, подає на розгляд сесії міської ради за погодженням з профільною депутатською комісією спосіб приватизації.
 6. Розробляє проекти щорічних програм відчуження майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста.
 7. Готує та подає на розгляд виконкому, постійної депутатської комісії та затвердження міської ради пропозиції та проекти рішень щодо прийняття з державної у комунальну власність об’єктів соціальної інфраструктури.
 8. Організовує та проводить, за дорученням міської ради, відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади міста.
 9. Готує необхідні документи для проведення відчуження об’єктів комунальної власності способами, затвердженими міською радою.
 10. Затверджує ціну продажу на аукціоні, за конкурсом, при викупі.
 11. Забезпечує надходження коштів до міського бюджету, одержаних від приватизації та оренди цілісних майнових комплексів, веде облік їх надходження по об’єктах, джерелах, контролює стан оплати вартості конкретних об’єктів приватизації та орендної плати.
 12. Укладає договори купівлі-продажу майна /споруд, приміщень/ що підлягають відчуженню за рішенням міської ради.
 13. Здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу та оренди комунального майна.
 14. Здійснює спільно з іншими виконавчими органами міської ради заходи по:
 • Підтримці малого підприємництва;
 • Проведенню інвентаризації об’єктів комунальної власності міста;
 • Наданню у концесію об’єктів комунальної власності міста.
  1. Погоджує статути (положення) підприємств, організацій, установ комунальної власності міста
  2. Забезпечує систематичне інформування населення міста, органів місцевого самоврядування про хід приватизації об’єктів комунальної власності міста;
  3. Здійснює за дорученням виконавчого комітету та міської ради інші повноваження, пов’язані з управлінням майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста.
  4. Подає пропозиції до плану соціально-економічного розвитку міста щодо проведення природоохоронних заходів, регулювання земельних відносин;
  5. створює умови для раціонального і економічного обґрунтованого використання земель міста;
  6. організовує виконання робіт з інвентаризації земель, розроблення та реалізацію плану земельно-господарського устрою території міста;
  7. здійснює контроль за додержанням власниками землі та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання;
  8. виявляє землі, що використовуються не за цільовим призначенням та з порушенням установлених законодавством вимог;
  9. розробляє і подає  міській раді необхідні розрахунки і обґрунтування програм робіт з проведення  земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання та охорони  земель, а також забезпечує використання за цільовим призначенням асигнувань, що виділяються на ці роботи, та здійснює систематичне інформування міської ради про їх виконання;
  10. веде земельний кадастр міста, в тому числі в автоматизованій системі;       
  11. подає міській раді пропозиції щодо плати за землю;
  12. бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об’єктів будівництва, готує проекти рішень /висновків/ міської ради про попереднє погодження місць розташування об’єктів, передачу і придбання земельних ділянок у власність, вилучення /викупу/ та надання земель у користування, в тому числі в на умовах оренди;
  13. попередньо розглядає і погоджує всю проектно – технічну документацію, яка затверджується чи погоджується міською радою;
  14. контролює справляння плати за землю;
  15. організовує проектно-розвідувальні і будівельні роботи, пов’язані з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням земельного кадастру, моніторингом земель, раціональним використанням і охороною земель;
  16. надає дозволи на підготовку матеріалів попереднього погодження, складання проектів відводу земельних ділянок, доручень на виконання робіт зі складання державних актів, оформлення договорів оренди;
  17. готує проекти договорів оренди, які укладаються міською радою;
  18. здійснює контроль за додержанням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;
  19. готує висновки щодо погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання  природних ресурсів загальнодержавного значення;
  20. здійснює визначення територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;
  21. здійснення контролю за виконанням проектів і схем землеустрою;
  22. організовує проведення земельних торгів (аукціонів);
  23. готує і подає на затвердження ради проекти місцевих програм охорони довкілля, інших екологічних програм, приймає участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
  24. готує і вносить на розгляд ради пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, які мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
  25. готує на розгляд ради пропозиції щодо встановлення розмірів плати за користування природними ресурсами, займається визначенням в установленому законом порядку розмірів відшкодовувань підприємствами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами міста;
  26. готує проект висновку про дозвіл та спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
  27. здійснює необхідні заходи щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій, залучає в установленому законом порядку до цих робіт підприємства, установи, організації, населення;
  28. приймає участь у погодженні поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ, організацій з питань охорони навколишнього середовища;
  29. організовує екологічну освіту та екологічне виховання громадян;
  30. здійснює контроль за встановленням на місцевості меж земельних ділянок;
  31. інформує населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок;
  32. приймає участь у вирішенні земельних спорів;
  33. готує проект рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;
  34. координує діяльність місцевого  землевпорядного органу та спеціально уповноваженого  державного органу управління з охорони природи;
  35. здійснює інші функції відповідно до покладених завдань.

 

 1. Відділ має право:
  1. виступати  повноваженим представником виконавчого комітету міської ради в питаннях визначення складу комунальної власності, її оцінки, інвентаризації, оренди і передачі в інші форми власності, приватизації комунального майна;
  2. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
  3. утворювати комісії та робочі групи для розробки пропозицій, що входять до компетенції відділу;
  4. вносити на розгляд міської ради подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання земельних відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів до поліпшення якості земель;
  5. перевіряти на підприємствах, установах і організаціях, у тому числі на військових та оборонних об’єктах, об’єктах органів внутрішніх справ, служби безпеки, додержання вимог земельного законодавства, складати акти про адміністративні правопорушення і ставити перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні земельного законодавства;

5.4 залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 5.5  одержувати безплатно від місцевих органів державної виконавчої влади, виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

5.6 вносити пропозиції міській раді щодо обмеження, тимчасової заборони(зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення геолого-розвідувальних , пошукових агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням земельного законодавства або можуть негативно вплинути на стан земельних ресурсів;

5.7   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

       6. Відділ  у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє  з    іншими органами державної виконавчої влади, представницькими органами, виконавчими органами ради, виконкому, а також підприємствами, установами, організаціями  та об’єднаннями громадян.

        7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

 Начальник відділу розподіляє обов’язки між спеціалістами відділу.

 1. Начальник відділу:
  1. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності спеціалістів відділу;
  2. затверджує функціональні обов’язки працівників відділу;
  3. сприяє підготовці та перепідготовці спеціалістів відділу;
  4. забезпечує в межах своєї компетенції збереження державної таємниці в відділі. 

9. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо використання і охорони земель, реформування земельних відносин та вирішення питань, пов’язаних з проведенням земельної реформи, в відділі може бути утворена науково-технічна рада. Склад цієї ради та положення про неї затверджує начальник відділу.

10.Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Граничну чисельність та структуру відділу затверджує міська рада.

11. Для забезпечення виконання функцій, визначених цим положенням, при відділі в установленому порядку можуть створюватись госпрозрахункові підрозділи.

12. Відділу підпорядковано комунальне підприємство “Козятинський земельний центр”     

 

Начальник відділу                                       М. Софіюк